Έντυπα σχολείου

Το Σχολείο μας έχει δημιουργήσει μια σειρά εντύπων λαμβάνοντας υπόψη τη διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα έντυπα απευθύνονται κυρίως στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και βοηθούν τα παιδιά να συσχετίζουν τις γνώσεις τους μέσα από ασκήσεις εμπέδωσης, να διατυπώνουν προβληματισμούς και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Τα θέματα που αναλύουν, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δημιουργούν ευκαιρίες για συζήτηση. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της  δημιουργικής και της κριτικής σκέψης του παιδιού.